Desenvolupament d'Aplicacions WEB

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions WEB

Formació Professional Informàtica

Nou Cicle
Possibilitat de doble titulació: DAM + DAW

Escola Pia
Santa Anna Mataró

Escola Pia Mataró
Treballa

De què treballaràs

Empreses de desenvolupament i implementació de solucions WEB:

 • Programador Web Servidor i Client
 • Programador Front-End and Back-End
 • Desenvolupador Multimèdia
 • Gestor de Projectes Informàtics

Plataformes eCommerce
Empreses de venda online
Assessorament i Consultories tecnològiques

Estudia

Què estudiràs

 • Sistemes informàtics
 • Bases de dades
 • Programació
 • Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació
 • Desenvolupament web en entorn client i entorn servidor
 • Desplegament d’aplicacions web
 • Disseny d’interfícies web
 • Implementació portals ecommerce
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Projecte de DAW
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball (Estada de pràctiques en empresa)

Convalidacions de matèries possible si tens experiència laboral en el sector (Servei d’assessorament i de reconeixement de l’experiència)

Oportunitat d’aconseguir la doble titulació de Tècnic superior en DAM i DAW

Accés Informate'n
Revisa les teves
opcions

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
 • Haver superat un curs d'accés als cicles formatius de grau superior
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.
Contacte

Contacta amb nosaltres


Escola de Mar

Sant Agustí, 59
08301 Mataró
Tél.93 755 61 59
Fax 93 755 61 88
mataro@escolapia.cat


Cicle Formatiu Grau Superior Desenvolupament WEB


Localitza'ns